῾Ο ἅγιος ῾Ιερομάρτυς Σεραφείμ, ἐπίσκοπος Φαναρίου καί Νεοχωρίου ὁ Θαυματουργός †4 Δεκεμβρίου

serafeim.jpgΚαταγόταν ἀπό τό χωριό Μπεζήλα τῶν Θεσσαλικῶν ᾿Αγράφων. ῎Εγινε ἐπίσκοπος Φαναρίου καί Νεοχωρίου καί ἀνέπτυξε πολύπλευρη θρησκευτική καί ἐθνική δραστηριότητα. Καταγγελθείς στόν Τοῦρκο δυνάστη, μαρτύρησε «σούβλῃ διαπαρείς» τήν 4η Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1601 μ.Χ.

Τό μαρτύριον τοῦ ἱερομάρτυρος συνέγραψε ὁ σοφότατος διδάσκαλος τοῦ Γένους ἱερομόναχος ᾿Αναστάσιος ὁ Γόρδιος ἐκ Βραγγιανῶν τῶν ᾿Αγράφων. ᾿Εκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἱερομάρτυρος διεσώθη μόνον ἡ ἁγία κάρα, ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν ἱερά μονή τῆς μετανοίας του, στήν Κορώνη τῶν Θεσσαλικῶν ᾿Αγράφων.
῾Η ἁγία κάρα ἀναδίδει εὐωδία γιά τούς προσερχομένους μέ πίστη καί εὐλάβεια χριστιανούς καί θαυματουργεῖ. Πράγματι, θεραπεύει μέ τήν δοθεῖσα ὑπό τοῦ Θεοῦ χάριν, κάθε ἀσθένεια, σέ ὅσους μέ πίστη καταφεύγουν σ’ αὐτήν καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν «ὀλέθριον πανούκλαν ἐφάνη μυριάκις θαυματουργοῦσα καί πολλάς χώρας εὐσεβῶν ἐλευθεροῦσα μέχρι τῆς σήμερον ἀπό τήν χαλεπήν ταύτην ἀσθένειαν».

᾿Απολυτίκιον
Εἰς ἦχον γ´ «Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν…»

Τοῦ ᾿Αρχιποίμενος λαμπρὸν ἀπαύγασμα καί τοῦ ποιμνίου σου στῦλος καὶ καύχημα, θύτης καὶ θῦμα τοῦ Χριστοῦ ἐξέλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ. ᾿Εν τοῖς μαρτυρίοις σου ᾿Εκκλησίαν ἐκόσμησας, Γένος χειμαζόμενον δαψιλῶς εὐηργέτησας· ὅθεν, Σεραφεὶμ ἱερώτατε, ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον
«῾Η Παρθένος σήμερον…»

Τῶν ᾿Αγράφων κόσμημα καὶ Φαναρίου τὸν λύχνον, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, ᾿Αρχιερέων τὸ κλέος, πρόφθασον ταῖς σαῖς δεήσεσι, ἀθλοφόρε. Σύντριψον τὰς τοῦ ἀλάστορος μεθοδείας, ἵν’ εὐφροσύνως γεραίρομεν τῇ σῇ ἀθλήσει, Σεραφεὶμ ἀξιάγαστε.

Μεγαλυνάρια

᾿Αγράφων τὸν γόνον τὸν ἐκλεκτὸν καί τοῦ Φαναρίου τὸν ᾿Επίσκοπον τὸν σεπτόν, τὸν ἐν δυσχειμέροις καιροῖς τῷ δούλῳ Γένος πολλὰ προσενεγκόντα, ὕμνοις τιμήσωμεν.

Τὸν τοῦ Φαναρίου πιστὸν φρουρὸν καὶ Χριστοῦ τῶν δούλων τὸν σοφώτατον ὁδηγόν, τὸ τῶν ᾿Επισκόπων ἀγλάϊσμα, τὸν νέον Σεραφεὶμ πάντες ἀνευφημήσωμεν.

Οὐρανίαν τάξιν ὑποδηλῶν τῷ ὀνόματί σου καὶ τὸν κόσμον διακονῶν, ἀνάστασιν Γένους δεήσει μεθοδεύεις, θυσίαν ἐντυγχάνεις, Σεραφεὶμ ἔνδοξε.

Copyright © 2018 evrytanesagioi.gr. All Rights Reserved