῾Ο νεομάρτυς ᾿Ιωάννης ὁ ἐξ ᾿Αγαρηνῶν †23 Σεπτεμβρίου

ioannis.jpg῞Οπως μαρτυρεῖ καί ἡ ἐπωνυμία του καταγόταν αὐτός ἀπό γενιά δυσώδη, ἦταν ᾿Αγαρηνός τό γένος, δηλαδή ἀπό γονεῖς μουσουλμάνους, ἀλλά θείᾳ βουλήσει καρποφόρησε καρπούς γλυκυτάτους, τήν πίστη στόν Χριστό.
Γεννήθηκε στήν Κόνιτσα τῆς ᾿Ηπείρου καί ἀπό νεαρά ἡλικία κατετάγη, μέ φροντίδα τοῦ πατέρα του, στό τάγμα τῶν Δερβισῶν καί Σεΐχηδων.
῎Εχοντας συμπληρώσει εἰκοσαετία τοῦ βίου, μετέβη στό Βραχώρι (᾿Αγρίνιον) πρός ἐργασία. ᾿Εκεῖ, μέ δική του θέληση, ἄρχισε νά ζεῖ καί νά συμπεριφέρεται ὡς χριστιανός. ᾿Εν τέλει, μέ ἀπόφαση ἐλεύθερη δική του, καί ἀφοῦ κατηχήθηκε, πῆγε στήν ᾿Ιθάκη γιά νά λάβει τό ἅγιο Βάπτισμα. ῎Επειτα, ἐπανελθών στό ᾿Αγρίνιο, νυμφεύθηκε χριστιανή καί ζοῦσε βίο χριστιανικό, ἐργαζόμενος ὡς ἀγροφύλακας.
῞Οταν πληροφορήθηκαν οἱ γονεῖς του καί οἱ τουρκικές ἀρχές Βραχωρίου τήν μεταστροφή του στήν ἀλήθεια, μεταχειρίσθηκαν πᾶν μέσον γιά νά τόν ἐπαναφέρουν στήν πλάνη τους. Γιά τοῦτο βασανίσθηκε καί τελικῶς ἐτελειώθη διά ἀποκεφαλισμοῦ, στό ᾿Αγρίνιο, στίς 23 Σεπτεμβρίου 1814.
Τά ἅγια λείψανά του οἱ πιστοί τά μετέφεραν καί τά ἐναπόθεσαν σέ κρύπτη τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Προυσοῦ, ὅπου καί ἀνευρέθησαν στίς 4 ᾿Ιανουαρίου 1974.

᾿Απολυτίκιον
Εἰς ἦχον πλ. α´. «Τὸν συνάναρχον λόγον…»

Νεομάρτυρα πάντες σεμνὸν τιμήσωμεν, ἐξ ἀλλοπίστων Κονίτσης, τὸν γενναιόφρονα ᾿Ιωάννην βαπτισθέντα τὸν μακάριον· τὸν μετὰ ζήλου τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντα Θεὸν ἀσκήσει καὶ μαρτυρίῳ· ἀεὶ δὲ πᾶσι κηρύττοντα ᾿Ορθοδοξίαν, σέβας τὸ σωτήριον.

Κοντάκιον

Τὴν πατρῴαν πίστιν σου, σοφέ, ἀφῆκας καὶ Χριστὸν ὡς Κύριον ὁμολογήσας καὶ Θεόν, ἐβίωσας τὰς ἐντολὰς τοῦ Εὐαγγελίου. ῎Εδωκας τῇ νέα πίστει καὶ τὴν ζωήν σου, διὰ τοῦτο καὶ κατελέχθης ἐν Νεομάρτυσιν, ᾿Ιωάννη ἔνδοξε.

Μεγαλυνάρια

Πίστιν ἀποπτύσας εἰδωλικὴν Χριστὸν ὡς Θεόν σου ὡμολόγησας, ἀγαθέ. ᾿Εν λόγοις καὶ ἐν βίῳ τιμῆς κατηξιώθης καὶ μαρτυρίου δόξης, ᾿Ιωάννη ἅγιε.

Μαρτυρίου χάριν σὺ ὁ λαβὼν καὶ ἐν Νεομαρτύρων τῇ χορείᾳ καταλεχθείς, τίμια λείψανα σου Μονῇ τῆς Προυσιωτίσσης, ὄλβον μέγαν ἀφῆκας, μάρτυς θεόσοφε.

Copyright © 2018 evrytanesagioi.gr. All Rights Reserved