῞Οσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός †5 Αὐγούστου

evgenios.jpgΓεννήθηκε τόν 17ο αἰώνα στό Μεγάλο Δένδρο τῆς Αἰτωλίας, 119 χρόνια πρό τοῦ Πατρός Κοσμᾶ. Σέ νεαρά ἡλικία ἔγινε μοναχός καί ἐκπαιδευθείς ὑπό σοφῶν διδασκάλων, ἀνεδείχθη μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ διδάσκαλος περίφημος τοῦ σκλαβωμένου Γένους καί ὁδηγός καί προστάτης πολλῶν ψυχῶν τῆς ἐποχῆς του. 
῎Εκτισε ὁ ἴδιος καί μέ προσωπική ἀκόμη ἐργασία του τόν περικαλλῆ ναό τῆς ῾Αγίας Τριάδος τῆς πόλεως Καρπενησίου καί τίς περίφημες ὡσαύτως Σχολές τοῦ «῾Ελληνομουσείου τῶν ᾿Αγράφων», στό Καρπενήσι καί στά Βραγγιανά τῶν ᾿Αγράφων, κοντά στό μοναστήρι τῆς ῾Αγίας Παρασκευῆς στό ὁποῖο καί μόνασε μέχρι τῆς τελευτῆς του. 
᾿Εδίδαξε καί διακόνησε τό Γένος, διαλάμπων «ἐν ὁσιότητι καί ἀρετῇ» ἕως τῆς κοιμήσεώς του, γενομένης ἐν εἰρήνῃ τήν 5η Αὐγούστου τοῦ ἔτους 1682.

᾿Απολυτίκιον
Εἰς ἦχον γ´ «Θείας Πίστεως»

Θείῳ ἔρωτι πεπυρωμένος καὶ τῷ πνεύματι ἠγλαϊσμένος, νάμασι θείοις Εὐρυτανίαν κατήρδευσας,
ἀνδρῶν φάλαγγας γενναίῳ σθένει καθώπλισας, κατὰ ποικίλων τυράννων τούτους κατηύθυνας· Εὐγένιε ῞Οσιε, Γένους διδάσκαλε μέγιστε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Μεγαλυνάριον

Εὖγε τῆς σοφίας τῆς θεϊκῆς, εὖγε ἱερέων διδασκάλων ὑπογραμμός· εὖγε ὁ τοῦ Γένους ὁ μέγας εὐεργέτης, Εὐγένιε τρισμάκαρ, πιστῶν τὸ στήριγμα.

Εἰς τὴν ᾿Ακολουθίαν τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τοὺς 
Νεομάρτυρας καὶ ῾Οσίους Εὐρυτάνας, οἶκος εἰς τὸν 
῞Οσιον Εὐγένιον ἀναφερόμενος.

Φεγγοβόλος ὡς ἄστρον τῆς Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας, ταῖς σοφαῖς διδαχαῖς σκοτασμὸν πειρασμῶν καὶ δεινῶν τυραννίας ἐλυτρώσω τὸ Γένος, Εὐγένιε ὅσιε· ῞Οθεν εὐχαρίστως βοῶμεν.

Χαίροις Αἰτωλίας τὸ ἐξαίσιον γέννημα· 
χαίροις Μονῆς Τατάρνης θεοφύτευτον βλάστημα.

Χαίροις μοναζόντων σεπτὸν ἐγκαλλώπισμα· 
χαίροις τῶν ῾Οσίων σεμνώτατον γνώρισμα.

Χαίροις δορυφορῶν Σὺ μετ’ ᾿Αγγέλων τῆς Παναγίας Προυσοῦ τὴν κατοίκησιν.
χαίροις ὁ τὸ ῎Εθνος δωροδοτῶν δαψιλῶς καὶ ἐν καιροῖς 
χαλεποῖς ἀναιρῶν αὐτοῦ τὴν καθίζησιν.

Χαίροις ῾Ελληνομουσείου τῶν ᾿Αγράφων τὸ θεμέλιον.

Χαίροις ὅτι ὀρθοδόξων τὴν πορείαν σηματοδοτεῖς πρὸς τὸ 
τέλειον.

Χαίροις διδασκάλων τοῦ Γένους τὸ καύχημα· 
χαίροις ἐφάμιλλον θεοφόρων Πατέρων ἀνάστημα.

Χαίροις Θεῖε Εὐγένιε!

Copyright © 2018 evrytanesagioi.gr. All Rights Reserved