Ο Άγιος Κοσμάς και οι προφητείες του

Τό ῎Εθνος μας μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔζησε τέσσερις ζοφερούς αἰῶνες σκλαβιᾶς στούς Τούρκους. Κινδύνεψε μέ ἀφανισμό. ῾Ο Θεός ὅμως ἐπενέβη σωστικά, φωτίζοντας ἁγίους ἀνθρώπους καί στηρίζοντας μέσῳ αὐτῶν τούς ὑποδούλους, τονώνοντάς τους τήν πίστη, ἀνάβοντάς τους τόν πόθο τῆς ἐλευθερίας. ῾Ο ἐπιφανέστερος ἀπ’ αὐτούς ἦταν ὁ ῞Αγιος ἱερομάρτυρας καί ἐθνομάρτυρας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
῎Αρχισε τήν ἱεραποστολική του δράση τό 1760. Οἱ ῞Ελληνες εἶχαν τότε λιγοστέψει ἀπελπιστικά. Οἱ βάρβαροι δυνάστες προσπαθοῦσαν, νά τούς ἐξισλαμίσουν. Οἱ ποικίλοι αἱρετικοί ἀσκοῦσαν προσηλυτισμό. Τά ἀρβανίτικα εἶχαν σχεδόν ἐκτοπίσει τήν ἑλληνική γλῶσσα. Οἱ ᾿Ορθόδοξοι εἶχαν ξεμάθει νά ἐκκλησιάζονται, νά παντρεύονται στήν ᾿Εκκλησία, νά βαφτίζουν τά παιδιά τους. Τό Γένος μας εἶχε ἀγριέψει.
᾿Επί χρόνια ὁ ῞Αγιος Κοσμᾶς διέτρεξε κάθε γωνιά ῾Ελληνικῆς γῆς. Μέ τό ᾿Ορθόδοξο καί πηγαῖο κήρυγμά του, μέ τόν πατριωτισμό του, μέ τόν ἔλεγχο τῶν κακῶν, μέ τίς προφητεῖες του, μέ τά θαύματα πού ἐνεργοῦσε ἡ θεία Χάρη μέσῳ αὐτοῦ, μέ τήν ἵδρυση περισσοτέρων ἀπό 300 σχολείων πού προκάλεσε, μέ τήν παρακίνηση νά ἐξομολογοῦνται καί νά κοινωνοῦν οἱ Χριστιανοί, κυριολεκτικά ἀναμόρφωσε τούς σκλάβους. Τά ἤθη ἡμέρωσαν, οἱ Χριστιανοί ἔμαθαν πάλι νά προσεύχονται, νά μιλᾶνε ῾Ελληνικά, νά νηστεύουν, νά ζοῦν ᾿Ορθόδοξα. Τό ἐθνοσωτήριο ἔργο τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ ἐπισφραγίστηκε μέ τό μαρτυρικό του τέλος. Τόν ἀπαγχόνισαν οἱ Τοῦρκοι μετά ἀπό συκοφάντηση ἀπό τούς ῾Εβραίους.
᾿Εμεῖς οἱ σύγχρονοι ῞Ελληνες ᾿Ορθόδοξοι μποροῦμε, νά ἀπολαμβάνουμε ἐλεύθεροι τούς καρπούς τῶν ἱεραποστολικῶν ἀγώνων τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ. 
Δυστυχῶς ὅμως ἀπό δική μας ὑπαιτιότητα ξαναφτωχύναμε καί σάν Χριστιανοί καί σάν ῞Ελληνες. Τά ἑλληνόπουλα ὅλο καί λιγοστεύουν λόγῳ ὑπογεννητικότητος. ῾Η γλῶσσα μας φτώχυνε. Στήν ᾿Εκκλησία δέν πᾶμε. Οἱ πολιτικοί γάμοι αὐξήθηκαν, οἱ ἐξομολογούμενοι καί κοινωνοῦντες λιγόστεψαν. 
῎Ας ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Πατροκοσμᾶ, γιά νά μή θρηνήσουμε σύντομα τόν ἀφανισμό μας.

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

῎Αν βαδίσῃ κανείς στά ἀχνάρια πού βάδισε ὁ πατροΚοσμᾶς, ἄν ἐπισκεφθῇ κάποιος τά μέρη πού πῆγε ὁ ῞Αγιός μας, θά συναντήσῃ χιλιάδες χριστιανούς πού θά ἐνθυμοῦνται ἀπό τούς προγόνους τους ἑκατοντάδες ρήσεις καί προφητεῖες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι καταγεγραμμένες καί ἑπομένως δέν εἶναι γνωστές σ’ ὅλο τό πλήρωμα τῆς ᾿Ορθοδοξίας μας. 
Οἱ περισσότερες προφητεῖες εἶναι γύρω ἀπό τό ποθούμενον δηλαδή γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. ῞Ομως ὁ πατροΚοσμᾶς δέν μίλησε μόνο γιά τό πότε θἄρθῃ τό ποθούμενο, μίλησε καί εἶπε μέ τόν φωτισμό τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, προφητικά λόγια σέ πρόσωπα, προεῖδε τίς τεχνολογικές ἀνακαλύψεις τοῦ 20οῦ αἰῶνος, καί προέβλεψε πολλά μελλοντικά γεγονότα, τά ὁποῖα πράγματι πραγματοποιήθηκαν.

1. Αὐτό μιά μέρα θά γίνῃ Ρωμαίικο καί καλότυχος ὅποιος ζήσῃ σέ κεῖνο τό Βασίλειο. 
(Συνήθιζε νά λέγῃ σέ διάφορα μέρη πού περιόδευε καί φυσικά ἦλθε ὁ καιρός πού ἐλευθερώθησαν). 
2. ῎Αν τό κυπαρίσσι αὐτό ξεραθῇ ἀπό τήν κορυφή, ἡ ῾Ελλάς θά ἐλευθερωθῇ· ἄν ξεραθῇ ἀπό κάτω, δέν θά ἐλευθερωθῇ. 
(᾿Ελέχθη στή Ζελενίτσα [Πρασιά] τῆς Εὐρυτανίας· καί φυσικά τό Κυπαρίσσι ξεράθηκε ἀπό πάνω πρός τά κάτω καί ἡ ῾Ελλάδα ἐλευθερώθηκε). 
3. ῞Αμα κλείσῃ τό δένδρον καί κλεισθῇ μέσα τό παλούκι, τότε θά ἔλθῃ τό ποθούμενον. 
Μιά ἄλλη διατύπωση τῆς ἀνωτέρω προφητείας ἔχει ὡς ἑξῆς· 
Τά βάσανα εἶναι ἀκόμη πολλά· θυμηθῆτε τά λόγια μου· προσεύχεσθε, γρηγορεῖτε καί ὑπομένετε στερεά. ῞Εως ὅτου νά κλείσῃ αὐτή ἡ πληγή τοῦ πλατάνου, τό χωριό σας θἆναι σκλαβωμένο καί δυστυχισμένο. Θά γίνῃ κάποιο σημάδι καί νά μή φοβηθῆτε. Νά πηγαίνεται βασίλεμα ἡλίου σ’ ἐκεῖνα τά βουνά (τῆς ῾Ομάλιας καί τῆς Μερόπης), ὅπου θά γλυτώσουν πολλές ψυχές. Μαζί σας μή πάρετε τίποτε, μόνον τίς ψυχές σας νά γλυτώσετε. Καί δέν θά βαστάξῃ τό κακό περισσότερο ἀπό 24 ὧρες. 
᾿Ακόμη ὑπάρχει μιά τρίτη διατύπωση τῆς ἐν λόγῳ προφητείας· 
῞Οταν σμίξουν αὐτά τά δύο δενδρύλια θἄρθῃ τό ποθούμενον. 
(᾿Ελέχθη στό χωριό Τσαραπλανᾶ ᾿Ιωαννίνων, τό σημερινό Βασιλικόν. ῾Η πληγή τοῦ πλατάνου ἔκλεισε τό 1912, ἔτος ἀπελευθερώσεως τῆς ᾿Ηπείρου). 
4. ῎Αν βρεθοῦν τρεῖς δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δέν θά πάθετε. 
5. ῎Αν τό ζήτημα λυθῇ μέ τόν πόλεμο, θά πάθετε πολλές καταστροφές· σέ τρεῖς χῶρες μιά θά μείνῃ. 
6. ῎Αν βρίσκουν στό δρόμο ἀσήμι, δέν θά σκύβουν νά τό πάρουν. Γιά ἕνα ὅμως στάχυ θά σκοτώνωνται ποιός θά τό πρωτοπάρῃ. 
(Μήπως αὐτό δέν γινώταν τό 1941 μέ τή πείνα;) 
7. ῎Αν ὁ πόλεμος πιαστῇ ἀπό κάτω, λίγα θά πάθετε· ἄν πιαστῇ ἀπό πάνω, θά καταστραφῆτε. 
(῾Η ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἄρχισε ἀπό κάτω, δηλαδή ἀπό τά νότια μέρη τῆς ῾Ελλάδος, ἀπό τόν Μωριά – Πελοπόννησο). 
8. ᾿Αμπέλια μή φυτεύετε, διότι θά χαλάσουν καθώς ἐκεῖνα στήν Δρυϊνούπολι. 
9. ᾿Από τρία μπουγάζια στενά, Κρᾶ, Κράψη καί Μουζίνα, θά περνοῦν πολλά στρατεύματα γιά τήν πόλι. Καλόν εἶναι τά γυναικόπαιδα νά βγοῦν στά βουνά. ῾Ο στρατός αὐτός δέν θά φθάσῃ στήν Πόλι, στή μέση τοῦ δρόμου θά μάθῃ ὅτι ὁ πόλεμος ἐτελείωσε. 
10. ᾿Από πάνω καί ἀπό τή σκάλα χαλασμό μή περιμένετε. 
11. ᾿Από ψηλά, μέσα ἀπό τό λιμάνι θἄρθῃ ὁ χαλασμός. 
12. Αὐτόν ἐδῶ τόν δρόμο πού βαδίζω σήμερα, θἄρθῃ καιρός πού θά τόν βαδίσετε καί σεῖς. 
(Αὐτά τά λόγια εἶπε ὁ πατροΚοσμᾶς στούς κατοίκους τῶν χωριῶν Κρανιά, Μαραφέντι, ᾿Αλίκο, Τρέμουλη, Λειβαδιά, Βαγγαλιάτες. Αὐτά τά χωριά εἶναι κατά μῆκος τοῦ δρόμου πού ἑνώνει τούς ῾Αγίους Σαράντα μέ τήν Σαγιάδα ῾Ηγουμενίτσας. [Πράγματι τό 1991 ὅταν ἔπεσε τό καθεστώς τοῦ Χότζα καί ἄνοιξαν τά σύνορα, αὐτό τόν δρόμο βάδισαν καί συνεχίζουν νά βαδίζουν χιλιάδες ΒορειοΗπειρῶτες]). 
13. Δέν θά φθάσῃ ὁ στρατός στήν Πόλι· στή μέση τοῦ δρόμου θἄρθῃ τό μαντᾶτο, ὅτι ἔφθασε τό ποθούμενο. 
14. ᾿Εκεῖθεν θἄρθῃ τό Ρωμαίικο. 
(Αὐτά τά λόγια εἶπε ὁ πατροΚοσμᾶς στήν Πρέβεζα καί ἔδειξε μέ τό χέρι του τά μέρη τῆς Ρούμελης. Πράγματι τό 1912 ἀπό τήν Στερεά ῾Ελλάδα πῆγε στήν Πρέβεζα ὁ ἀπελευθερωτικός στρατός). 
15. Εἰς τά χωριά Πέπελη σεῖς ἄδικα θά φοβᾶσθε· τίποτε δέν θά πάθετε. Μόνον τά παιδιά σας πού θά εἶναι στούς δρόμους θά κλαῖτε. 
16. ᾿Εσεῖς θά πᾶτε νά κατοικήσετε ἀλλοῦ καί ἄλλοι θἀρθοῦν νά κατοικήσουν σέ σᾶς. 
17. ῞Ενα χωμί θά χαθῇ τό μισό καί ἕνα ὁλόκληρο. 
18. ᾿Εσεῖς θά σώσετε ἄλλους καί οἱ ἄλλοι ἐσᾶς. 
19. ᾿Εσεῖς θά φύγετε ἀπ’ τ’ ἀριστερά βουνά· ἀπό τή δεξιά μεριά ὄχι· ἀπό τίς σπηλιές μή φοβᾶστε. 
20. Εἰπέ εἰς τά εἴδωλα ἐκεῖνα νά μήν ἔρθουν ἐδῶ, ἀλλά νά γυρίσουν εἰς τά ὀπίσω. 
(᾿Ελέχθη εἰς ῎Ασσον τῆς Κεφαλληνίας. ῾Ο ἅγιος Κοσμᾶς ἐνῶ ἐκήρυττε εἶπε σ’ ἕναν ἀκροατήν νά ὑπάγῃ εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος τοῦ τόπου καί νά μεταβιβάσῃ τά ἀνωτέρω λόγια εἰς τέσσαρες κυρίες τῆς ἀριστοκρατίας οἱ ὁποῖες ἦταν ἀσέμνως ἐνδεδυμένες καὶ εἶχαν σκοπόν νά μεταβοῦν πρός τόν ῞Αγιον γιά νά ἀκούσουν τό κήρυγμά του).
21. Ζῶα δέν θά μείνουν· θά τά φᾶνε. Φᾶτε καί σεῖς μαζί μ’ αὐτούς. Στά Τζουμέρκα θά πάρετε σπόρο. Εἰς τό ἀλβανικόν χειρόγραφον διαβάζομεν· ῎Αλογα δέν θά μείνουν. Θά πᾶτε καί σεῖς μαζί μ’ αὐτά. ᾿Από τά Τζουμέρκα θά ξαναπιάσετε τήν ράτσα τους. 
(Στό Μεσολόγγι ἔφαγαν μέχρι καί ποντίκια τό 1826· καί κατά τήν περίοδο τῆς γερμανικῆς κατοχῆς 1941-44 οἱ ῞Ελληνες λόγῳ πείνας ἔφαγαν καί ἄλογα). 
22. ῾Η Δρόπολις θά πάθῃ, διότι ὁ τόπος εἶναι γυμνός. 
23. ῾Η Δρόπολις θά εἶναι γεμάτη στρατεύματα. 
24. ῾Η αἰτία τοῦ γενικοῦ πολέμου θἄρθῃ ἀπό τήν Δαλματία. Πρῶτα θά διαμελισθῇ ἡ Αὐστρία καί ὕστερα ἡ Τουρκία.
25. ῎Η τρεῖς μέρες ἤ τρεῖς μῆνες ἤ τρία χρόνια θά βαστάξῃ. 
26. ῾Η Γαλλία θά ἐλευθερώσῃ πολλά ῾Ελληνικά μέρη καί ἰδίως ἡ ᾿Ιταλία. 
27. ῾Η Γαλλία θά λευτερώσῃ τήν ῾Ελλάδα, τήν ῎Ηπειρο ἡ ᾿Ιταλία. 
28. ῾Η λευτεριά θἀρθῇ ἀπό κάτω ἀπό ὅπου χύνονται νερά. 
29. Θά δῆτε τρεῖς φαμίλιες σ’ ἕνα σπίτι. 
(Μόνο τρεῖς οἰκογένειες δέν ἔμειναν στό ἴδιο σπίτι στά χρόνια τῆς Κατοχῆς;)
30. Θἀρθῇ καιρός νά σᾶς πάρουν οἱ ἐχθροί σας καί τήν στάχτη ἀπό τήν φωτιά, ἀλλά σεῖς νά μήν ἀλλάξετε τήν πίστι σας, ὅπως θά κάμουν οἱ ἄλλοι. 
31. Θἄρθουν οἱ κόκκινοι σκοῦφοι κι’ ὕστερα οἱ ἄγγλοι ἐπί 54 χρόνια, καί κατόπιν θά γίνῃ Ρωμαίικο. 
(«Κόκκινοι σκοῦφοι» ὀνομάζονται οἱ γάλλοι στρατιῶτες διότι κατά τούς Ναπολεοντείους χρόνους τά καπέλα τους ἦταν κόκκινα. ῾Η προφητεία αὐτή ἐλέχθη στή Κεφαλληνία καί εὗρε καταπληκτικήν ἐκπλήρωσιν. Πράγματι μετά τούς ῾Ενετούς, στήν ῾Επτάνησον ἦλθαν οἱ γάλλοι καί κατόπιν οἱ ἄγγλοι, οἱ ὁποῖοι παρέμειναν ἐπί 54 χρόνια δηλ. ἀπό τό 1810 ἕως 1864). 
32. Θἆνε ὄγδοος αἰῶνας πού θά γίνουν αὐτά. 
33. Θἄρθῃ ξαφνικά. Νά ἔχετε ἕνα σακκούλι σιτάρι κρεμασμένο στήν θύρα. Αὐτό θά σᾶς ἐμποδίσῃ φεύγοντας. Μή τό ἀφήσετε. Νά τό πάρετε μαζί σας, γιά νά φᾶνε τά παιδιά σας. 
34. Θά χαθῇ ἡ σοδιά τῆς χρονιᾶς ἀπό τήν εὔφορη Δρόπολι καί -μάννα μου!- αἷμα πολύ πού ἔχει νά χυθῇ. 
35. Θἄρθῃ ὅταν ἔρθουν δυό καλοκαίρια καί δυό Πασχαλιές μαζί. 
36. Θά δῆτε σαράντα ἄλογα νά τά δένουν σέ ἕνα παλούκι. 
37. Θἀρθῇ καί μιά φορά ἀσκέρι ξένο πού τόν Χριστό θά πιστεύῃ. ᾿Αλλά σεῖς δέν θά τό ξέρετε.
38. Θά ἔρθῃ καιρός πού οἱ Ρωμηοί θά τρώγωνται ἀναμεταξύ τους. ᾿Αλλά συστήνω ὁμόνοιαν καί ἀγάπην. 
39. Θά προσπαθοῦν νά τό λύσουν μέ τήν πέννα, μά δέν θά μποροῦν, 99 φορές μέ τόν πόλεμο καί μία μέ τήν πέννα. 
40. Θά ἔρθῃ καιρός πού θά διευθύνουν τόν κόσμον τά ἄλαλα καί τά μπάλαλα. 
(Τά ἄλαλα καί τά μπάλαλα, εἶναι τά ἄψυχα μηχανήματα). 
41. Θά ἰδῆτε καί τακτικό στρατό θά ἰδῆτε καί ρέμπελο (ἀντάρτικο)· ἀπό αὐτούς πολλά θά ὑποφέρετε. 
42. Θά ἔρθῃ καιρός πού δέν θά ἀκοῦτε (= μαθαίνετε) τίποτε. 
43. Θά σᾶς ζητήσουν τά τουφέκια· νά ἔχετε διπλά· νά δώσετε τό ἕνα καί νά κρατήσετε τό ἄλλο. ῞Ενα τουφέκι 100 ψυχές θά γλυτώσῃ. 
44. Θἄρθῃ καιρός πού δέν θά ὑπάρχῃ αὐτή ἡ ἁρμονία πού εἶναι σήμερα μεταξύ λαοῦ καί κλήρου. 
45. Θἄρθῃ πρῶτα ἕνα ψευτορωμαίικο· νά μή τό πιστέψετε· θά φύγῃ πίσω. 
46. Θά μαζωχθῇ τό χιλιάρμενο στό Σκάλωμα (῞Αγιοι Σαράντα) καί θἄρθουν κοκκινογέλεκοι, νά πολεμήσουν γιά σᾶς. 
47. Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καί δυσβάστακτο φόρο, ἀλλά δέν θά προφθάσουν. 
48. Θά βάλουν φόρο στίς κόττες καί στά παράθυρα. 
49. Θά ζητήσουν νά σᾶς πάρουν καί στρατιῶτες. Δέν θά προφθάσουν ὅμως. 
50. Θἄρθῃ ξαφνικά· ἤ τό βόιδι στό χωράφι ἤ τό ἄλογο στ’ ἁλώνι. 
51. Θἄρθῃ ξαφνικά· Τ’ ἄλογα θά ἀπομείνουν ζεμένα στίς δουλειές τους καί σεῖς θά φύγετε. 
52. Θά γίνῃ ἕνα χαρτοβασίλειο, πού θά ἔχῃ μέγα μέλλον στήν ᾿Ανατολή. 
(Μέ τήν λέξιν «χαρτοβασίλειο» ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἐννοεῖ τήν γραφειοκρατία. Πράγματι ἡ ῾Ελλάς ἔγινε ἔνδοξον Βασίλειον ἀλλά χαρτοβασίλειο δηλ. κράτος μέ μεγάλη γραφειοκρατία). 
53. Θά βλέπετε νά πηγαίνουν ἄλλοι ἐπάνω καί ἄλλοι κάτω. 
(Πράγματι στίς ἡμέρες μας, βλέπουμε, τ’ αὐτοκίνητα ἀλλά καί τούς πεζούς νά πηγαίνουν ἀκατάπαυστα ἐπάνω – κάτω). 
54. Θά ἔρθῃ καιρός πού μιά γυναῖκα θά διώχνῃ δέκα τούρκους μέ τήν ρόκα. 
55. Θά σᾶς ρίξουν παρά (= χρῆμα) πολύ· θά σᾶς ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά δέν θά μπορέσουν. 
56. Θά ἔρθῃ καιρός, πού θά φέρει γύρες ὁ διάβολος μέ τό κολοκύθι του. 
(῾Ο ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος π. Μητροπολίτης Φλωρίνης χαρακτηρίζει αὐτή τήν προφητεία ὡς περίεργη. Καί συνεχίζει· «Μήπως ἄρά γε πρόκειται περί τῶν τεχνητῶν δορυφόρων πού ὡς κολοκύθια περιφέρονται εἰς τό διάστημα καί προκαλοῦν τήν κατάπληξιν τῶν ἀνθρώπων, οἵτινες ἐνώπιον τῶν κολοκυθιῶν τούτων χάσκουν καί θεοποιοῦν τήν ἐπιστήμην;» ῾Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης πατήρ Αὐγουστῖνος στήν ΚΒ´ ἔκδοση τοῦ βιβλίου του «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» στήν ὑποσημείωση τῆς 347 σελίδος ἑρμηνεύοντας τήν ἀνωτέρω προφητεία λέγει ἀκόμη· «Δέν ὑποτιμῶμεν τήν ἀξίαν τῶν ἐπιστημονικῶν ἀνακαλύψεων, ἀλλά κακίζομεν τήν ἀλαζονείαν τοῦ συγχρόνου κόσμου, ὅστις εἰς τήν θέσιν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τοποθετεῖ τά εἴδωλα τῶν ἐφευρέσεων». Καί τελειώνει ὁ Σεβασμιώτατος ὡς ἑξῆς· «… τί εἶναι οἱ τόσον θαυμαζόμενοι τεχνητοί δορυφόροι, εἰμή μικρά τινά καί εὔθραυστα κολοκύθια ἐν τῷ ἀπείρῳ σύμπαντι;») 
57. Θἀρθῇ καιρός πού θά βγῇ ὁ καταραμένος δαίμονας ἀπό τό καυκί του. 
58. Θἀρθῇ καιρός πού οἱ χριστιανοί θά ξεσηκωθοῦν ὁ ἕνας κατά τοῦ ἄλλου. 
59. Θἀρθῇ μιά φορά ἕνας ψευτοπροφήτης· μή τόν πιστέψετε καί μή τόν χαρῆτε. Πάλι θά φύγῃ καί δέν θά ξαναγυρίσῃ. 
60. Θά βγοῦν πράγματα ἀπό τά σχολεῖα πού ὁ νοῦς σας δέν φαντάζεται. 
61. Θά δῆτε στόν κάμπο ἁμάξι χωρίς ἄλογα νά τρέχη γρηγορώτερα ἀπό τόν λαγό. 
(᾿Ελέχθη στούς Βουλιαράταις παρά τήν Δρόπολιν). 
62. Θἀρθῇ καιρός πού θά ζωσθῇ ὁ τόπος μέ μιά κλωστή. 
(᾿Ελέχθη στήν ῎Ασσο τῆς Κεφαλληνίας). 
63. Θἀρθῇ καιρός πού οἱ ἄνθρωποι θά ὁμιλοῦν ἀπό ἕνα μακρυνό μέρος σέ ἄλλο, σάν νἆναι σέ πλαϊνά δωμάτια, π.χ. ἀπό τήν Πόλι στήν Ρωσσία. 
64. Θά δῆτε νά πετᾶνε ἄνθρωποι στόν οὐρανό σάν μαυροπούλια καί νά ρίχνουν φωτιά στόν κόσμο. ῞Οσοι θά ζοῦν τότε θά τρέξουν στά μνήματα καί θά φωνάζουν· ᾿Εβγᾶτε σεῖς οἱ πεθαμένοι νά μποῦμε μεῖς οἱ ζωντανοί. 
65. Θἀρθῇ καιρός πού ὁ διάβολος ὑπό μορφήν κουτιοῦ θά μπῇ σ’ ὅλα τά νοικοκυριά καί τά κέρατά του θά εἶναι ἐπάνω στίς στέγες τῶν σπιτιῶν. 
Τίς ὑπ. ἀριθ. 61 ἕως 65 προφητεῖες καί ἕνας ἁπλός νοῦς τίς καταλαβαίνει. ᾿Εδῶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προβλέπει τίς μεγάλες ἐφευρέσεις πού ἔκανε ἡ ἐπιστήμη 100 καί πλέον χρόνια ἀργότερα καί αὐτές εἶναι· τά αὐτοκίνητα καί τραῖνα (προφ. 61), τά καλώδια τῆς ΔΕΗ καί ΟΤΕ (προφ. 62), τό τηλέφωνο (προφ. 63), τά ἀεροπλάνα τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας καί οἱ βόμπες (προφ. 64) καί ἡ τηλεόραση (προφ. 65). 
66. Θά γίνῃς μεγάλος ἄνθρωπος, (εἶπε στό Τεπελένι στόν ᾿Αλῆ πασᾶ), θά κυριεύσῃς ὅλη τήν ᾿Αρβανιτιά θά ὑποτάξῃς τήν Πρέβεζα, τήν Πάργα, τό Σούλι, τό Δέλβινο, τό Γαρδίκι καί αὐτό τό τάχτι τοῦ Κούρτ πασᾶ. Θά ἀφήσῃς μεγάλο ὄνομα στήν οἰκουμένη. Καί στήν Πόλι θά πᾶς, μά μέ κόκκινα γένια. Αὐτή εἶναι ἡ θέλησι τῆς θείας Προνοίας. ᾿Ενθυμοῦ ὅμως εἰς ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἐξουσίας σου νά ἀγαπᾶς καί νά ὑπερασπίζεσαι τούς χριστιανούς, ἄν θέλεις νά μείνῃ ἡ ἐξουσία εἰς τούς διαδόχους σου.
(Αὐτή ἡ Προφητεία ἐκπληρώθηκε κατά γράμμα· ὁ ᾿Αλῆ πασᾶς κατέλαβε τά ἀνωτέρω μέρη καί στήν Κωνσταντινούπολη πῆγε μόνο τό κεφάλι του, οἱ τοῦρκοι τόν ἀποκεφάλισαν καί ἔστειλαν τό κεφάλι του στόν σουλτάνο). 
67. Θά γεννηθῆ θηρίον τό ὁποῖον θά σᾶς πολεμήση. 
(᾿Ελέχθη στό Δελβινάκιον καί ὡς θηρίον ἐννοοῦσε τόν ᾿Αλῆ πασᾶ). 
68. Θά πρέπῃ νά ὁμολογήσῃς – ἐξωμολογηθῇς καί τόν σφετερισμόν φεσιῶν, τόν ὁποῖον ἔχεις κάμει εἰς βάρος τοῦ συνεταίρου σου, ὁ ὁποῖος ἐπνίγει εἰς ναυάγιον εἰς τήν Μαύρην Θάλασσαν. 
(Αὐτά τά προορατικά λόγια εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς στόν Κεφαλλονίτη πλοίαρχον ᾿Αντώνιον Γκετιλίνην ὅταν ἐκεῖνος, ἐν πλῷ προσῆλθε νά ἐξωμολογηθῇ στόν ῞Αγιο. ῾Ο ἅγιος Κοσμᾶς τοῦ ὑπενθύμισε μία ἁμαρτία καί στήν συνέχεια τόν προέτρεψε νά ἀποστείλῃ τό ἀντίτιμον τῶν φεσιῶν εἰς τούς συγγενεῖς τοῦ θύματος ἤ, ἐάν δέν ὑπῆρχον συγγενεῖς, ν’ ἀποστείλῃ τοῦτο εἰς τόν Μητροπολίτην τῆς Σμύρνης, ἵνα διανείμῃ αὐτό εἰς τούς πτωχούς). 
69. Θά πρέπῃ νά μετανοιώσῃς καί νά ἐξωμολογηθῇς τό ἔγκλημά σου. 
(Αὐτήν τήν πρόρρησιν τήν ἀπηύθυνε εἰς τήν ἱερά Μονήν Προυσσοῦ Εὐρυτανίας, εἰς ἕναν ἄγνωστο ὅστις εἶχε φονεύσει ἕνα μοναχόν). 
70. Θά σᾶς τρῶνε γάτες καί σκυλιά καί θά πηγαίνετε στό χωριό μου γιά νά βρῆτε τήν γιατρειά σας. 
(Αὐτά τά λόγια εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς εἰς τούς κατοίκους τῆς Μακρυνείας Μεσολογγίου ὅταν τούς ἐπισκέφθηκε καί ἐκεῖνοι ἀντί νά πιστέψουν στό κήρυγμά του καί νά ἐξωμολογηθοῦν, τόν ἔζευξαν ὡς ζῶο καί τόν ὁδήγησαν στά χωράφια τους γιά νά ὀργώσῃ. ῾Η προφητεία αὐτή ἐκπληρώνεται μέχρι σήμερα. Στό χωριό τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, Μέγα Δένδρο, ὁ προεστώς, ἀλλά καί ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογενείας «Καφρίτσα» μέ τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ καταλαβαίνουν διά τῆς ἀκοῆς ἄν ὁ συνομιλητής τους πάσχει ἀπό τήν ἀσθένεια τῆς λύσσας· πολλοί δέ, εἶναι ἐκεῖνοι ἀπό τήν εὐρύτερη περιφέρεια τῆς Αἰτωλοακαρνανίας καί ὄχι μόνο, πού προσφεύγουν στόν ἐν λόγῳ προεστῷ γιά νά τόν ρωτήσουν ἄν ἔχουν λύσσα). 
71. Θά εἶστε μεγάλοι καί τρανοί καί ἡ οἰκογένειά σας θά ἔχῃ δύναμη, μέχρις ὅτου πρῶτον, ἀρχίσουν νά σαπίσουν αὐτά τά τρία μῆλα, δεύτερον ἀρχίσουν νά λειώσουν αὐτά τά τρία μανδήλια, καί τρίτον χαλάσει αὐτό τό ὕψωμα. 
(Αὐτά τά λόγια εἶπε ὁ πατροΚοσμᾶς δίδοντας ταυτόχρονα τρία μῆλα, τρία μανδήλια καί ἕνα ὕψωμα ἀπό τήν θεία Λειτουργία σέ τρεῖς ἄνδρες ἀρχηγούς τῆς ξακουστῆς οἰκογενείας τῶν Προναίων τῆς Παραμυθιᾶς, ὅταν ἐκεῖνοι τόν ρώτησαν μέχρι πότε θά ἔχῃ ἰσχύ καὶ δύναμη ἡ οἰκογένειά τους. Αὐτή τήν προφητεία τήν διηγοῦνται στήν Παραμυθιά καί μνημονεύουν ὅτι αὐτοί οἱ τρεῖς ἀρχηγοί καί οἱ ἀπόγονοί τους φύλασσαν ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τά τρία μῆλα, τά τρία μανδήλια καί τό ἀντίδωρο πού ἔδωσε χωριστά σέ καθέναν ὁ πατροΚοσμᾶς. 
῞Ομως τό 1878 μέ τόν Ρωσσοτουρκικό πόλεμο πού ἄρχισε νά ἡττᾶτε ἡ Τουρκία, κατά μαρτυρίες τῶν Παραμυθίων, ἄρχισαν νά σαπίζουν τά μῆλα καί νά λειώνουν τά μανδήλια. Στίς 23-2-1913 ὅταν ἐλευθερώθηκε ἡ Παραμυθιά, τά μῆλα σάπισαν, τά μανδήλια ἔλειωσαν καί τό ἀντίδωρο χάλασε). 
72. Θἀρθῇ καιρός πού οἱ κλέφτες καί οἱ ἅρπαγες θά φύγουν ἀπό τά βουνά καί θά κατοικοῦν – κλέβουν στίς πόλεις. 
73. ᾿Εξαδάκτυλος τήν παρέδωσε (τήν Πόλιν), ἐξαδάκτυλος θά τήν παραλάβῃ. 
74. Καλότυχοι σεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρέθητε ἐδῶ πάνω εἰς τά ψηλά βουνά, διότι αὐτά θά σᾶς φυλάξουν ἀπό πολλά δεινά. Θά ἀκοῦτε καί δέν θά βλέπετε τόν κίνδυνο. Τρεῖς ὧρες ἤ τρεῖς μέρες θά ὑποφέρετε. 
(᾿Ελέχθη στήν Περιφέρεια Σιατίστης). 
75. Καλότυχος ὅποιος ζήσει μετά τό γενικό πόλεμο. Θά τρώγῃ μέ ἀσημένιο κουτάλι. 
76. Λάκκοι καί βράχοι στήν Δρόπολι θά εἶναι γεμᾶτοι φεύγοντας. 
(Εἰς τό ἀλβανικόν χειρόγραφον ἡ προφητεία αὕτη ἔχει ὡς ἑξῆς· «Τά βουνά, οἱ χαράδρες καί οἱ κάμποι τῆς Δρόπολης θά γεμίσουν προσφυγιά»).
77. Λυπηρόν εἶναι νά σᾶς τό εἰπῶ· σήμερον, αὔριον καρτεροῦμε δίψες, πεῖνες μεγάλες πού νά δίδωμεν χιλιάδες φλουριά καί νά μή εὑρίσκωμεν ὀλίγον ψωμί. 
78. «Μακαριώτατον» προσφώνησε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς στήν Κεφαλληνίαν τόν ἱερομόναχο Γεώργιον Κλαδᾶν· καί πράγματι μετ’ ὀλίγον χρόνον ἐγένετο οὗτος ἀρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν. 
79. Μέ δυσκολία θἀρθῇ τό ποθούμενον. 
80. Μέ ἄλλους θά κοιμηθῆτε καί μέ ἄλλους θά ξημερώσετε.
81. Μιά χούφτα μάλαμα, μιά χούφτα ἀλεύρι. 
82. Μετά τό γενικό πόλεμο θά ζήσῃ ὁ λύκος μέ τ’ ἀρνί. 
83. Μετά τόν πόλεμο οἱ ἄνθρωποι θά τρέχουν μισή ὥρα δρόμο, γιά νά βρίσκουν ἄνθρωπο καί νά τόν κάμουν ἀδελφό. 
84. Νά ἔχετε τρεῖς θύρες· ἄν σᾶς πιάσουν τή μία, νά φύγετε ἀπό τήν ἄλλη. 
85. Νά παρακαλῆτε νά εἶναι μέρα καί ὄχι νύκτα, καλοκαίρι καί ὄχι χειμῶνας.
86. Νἄχετε τόν σταυρό στό μέτωπο, γιά νά σᾶς γνωρίσουν, ὅτι εἶσθε χριστιανοί. 
87. Νά κρυφθῆτε ἤ κοντά στήν πόρτα, ἤ κοντά στήν πλάκα, θά εἶναι βιαστικό καί γρήγορο. 
88. Ξένος στρατός θά ἔρθῃ. Χριστό θά πιστεύῃ, γλῶσσα δέν θά ξέρῃ. Θά ζητήσουν ὅπλα. Νἄχετε διπλᾶ νά δώσετε τό ἕνα καί νά κρατήσετε τό ἄλλο. Μέ ἄλλους θά κοιμηθῆτε καί μέ ἄλλους θά ξημερώσετε. 
89. ῞Οταν θά ἰδῆτε τό χιλιάρμενο στήν ῎Ασπρη θάλασσα, θἀρθῇ τό ποθούμενον. 
90. ῞Οταν θά ἰδῆτε τό χιλιάρμενο στά ῾Ελληνικά νερά, τότε θἀρθῇ. 
91. ῞Οταν θά ἰδῆτε τό χιλιάρμενο στά ῾Ελληνικά ὕδατα, τότε θά λυθῇ τό ζήτημα τῆς Πόλης. 
92. ῞Οταν ἀκούετε ὅτι ὁ πόλεμος ἄρχισε, τότε κοντά εἶναι. 
93. ῞Οσα χωριά εἶναι κοντά σέ δρόμο πολλά θά τραβήξουν. 
94. Οἱ πλούσιοι θά γίνουν πτωχοί καί οἱ πτωχοί θά πεθάνουν.
95. ῞Ο,τι σᾶς ζητοῦν, νά δίνετε· ψυχές μόνον νά γλυτώνετε. 
96. Οἱ βράχοι καί οἱ λάκκοι θά εἶναι γεμᾶτοι κόσμο. 
97. ῾Ο κόσμος τόσον θά πτωχεύσῃ, πού θά ζώνεται μέ κληματίδες. 
98. Οἱ ἄνθρωποι θά καταντήσουν γυμνοί, γιατί θά γίνουν τεμπέληδες. 
99. Οἱ ἄνθρωποι θά μείνουν πτωχοί, γιατί δέν θἄχουν ἀγάπη στά δένδρα. 
100. ῞Οταν ἀκούσετε ὅτι ὁ πόλεμος πιάστηκε ἀπό κάτω, τότε κοντά θά εἶναι. 
101. Οἱ κληρικοί θά γίνουν οἱ χειρότεροι καί οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων. 
102. Οἱ κληρικοί θά γίνουν σάν τούς λαϊκούς καί οἱ λαϊκοί σάν τά ζῶα. 
103. ῾Ο χαλασμός θά γίνῃ ἀπό ἕνα κασσιδιάρη. 
(Στό ἀλβανικό χειρόγραφο γράφετε τό· ῾Ο χαλασμός θἀρθῇ ἀπό τυφλό καί κασσιδιάρη). 
104. ῾Ο χαλασμός στόν τόπο θά γίνῃ ἀπό ἕνα ἀξιωματοῦχο… (ὄνομα δυσανάγνωστον). 
105. Οἱ ἀντίχριστοι θά φύγουν, ἀλλά θἄρθουν πάλι· ἔπειτα θά τούς κυνηγήσετε ἕως τήν Κόκκινη Μηλιά. 
106. Οἱ τοῦρκοι θά φύγουν, ἀλλά θά ξανάρθουν πάλι καί θά φθάσουν ὡς τά ῾Εξαμίλια. Στό τέλος θά τούς διώξουν εἰς τήν Κόκκινη Μηλιά. ᾿Από τούς τούρκους τό ἕνα τρίτο θά σκοτωθῇ, τό ἄλλο τρίτο θά βαπτισθῇ καί μονάχα τό ἕνα τρίτο θά πάῃ στήν Κόκκινη Μηλιά.
107. Οἱ τοῦρκοι θά μάθουν τό μυστικό τρεῖς μέρες γρηγορώτερα ἀπό τούς χριστιανούς. 
(Τό ἀλβανικό χειρόγραφο ἔχει τήν προφητείαν ὡς ἑξῆς· Οἱ τοῦρκοι θά τό καταλάβουν τρεῖς ἡμέρες γρηγορώτερα ἀπό τούς χριστιανούς). 
108. ῞Οταν θά πέσῃ ὁ κλῶνος (πού εἶναι στημένος ὁ Σταυρός), θά γίνῃ μεγάλο κακόν, πού θά ἔλθῃ ἀπό τό μέρος ὅπου θά δείξῃ ὁ κλῶνος· καί ὅταν θά πέσῃ τό δένδρον, θά γίνῃ ἕνα μεγαλύτερον κακόν. 
(᾿Ελέχθη εἰς τό χωριό Τσιράκι [σήμερον ῞Αγιος Κοσμᾶς] Γρεβενῶν. Πράγματι τό 1940 ἔπεσε τό κλωνάρι καί ὁ Σταυρός πρός τό μέρος τῆς ἀλβανίας καί ἀπό ’κεῖ ἐπετέθησαν οἱ ἰταλοί, καί τό 1947 ἔπεσε τό δένδρον, καί τότε ἡ περιοχή κατεστράφη ἐντελῶς ἀπό τόν ἐμφύλιο πόλεμο). 
109. ῞Ολος ὁ ντουνιᾶς θά ταραχθῇ, ἀλλ’ οἱ ποδιές τοῦ Χολομῶντα δέν θά ταραχθοῦν. Θά ἐλευθερωθεῖτε ἀναιμωτί. Θά κοιμηθεῖτε σκλάβοι καί θά ξυπνήσετε ἐλεύθεροι.
(᾿Ελέχθη στήν ᾿Αρναία, καί εἶναι καταγεγραμμένη στήν παλιά εἰκόνα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ πού φυλάσσεται – βρίσκεται στόν ἱερό Ναό τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου στήν ἀνωτέρω Κωμόπολη τῆς Χαλκιδικῆς). ᾿Ακόμη στήν ᾿Αρναία εἶπε καί τίς ἑπόμενες δύο Προφητεῖες. 
110. ῾Ο κόσμος θά δεθῇ μέ ἕνα μπαμπακόραμα (ἐννοῶντας τά καλώδια τοῦ ἠλεκτρισμοῦ). 
111. ῞Οταν θά κυβερνήσουν οἱ νέοι θά γίνῃ κακό. 
112. Πολλοί θά χάνωνται ἀπό τήν πεῖνα.
113. Πολλά χωριά θά καταστραφοῦν, οἱ τρεῖς χῶρες θά γίνουν μία. 
114. Πίσω ἀπό τή μιά θύρα νά κρυφθῇ κανείς, γλυτώνει· θά εἶναι βιαστικό. 
115. Πολλά θά συμβοῦν. Οἱ πολιτεῖες θά καταντήσουν σάν παράγκες. 
116. Πήγαινε καί στό δρόμο θ’ ἀνταμειφθῇς. 
(Στήν Δερβιστάνη κάποιος εἰρωνεύθηκε τόν ἅγιο Κοσμᾶ· καί ὁ ῞Αγιος τοῦ εἶπε τόν παραπάνω λόγο, καί μετ’ ὀλίγον ἐκεῖνος ἐτραυματίσθη καθ’ ὁδόν ἀπό κάποιον ἐχθρό του). 
117. Στήν Πόλι θά χυθῇ αἷμα πού τριχρονίτικο δαμάλι θά πλεύσῃ. 
118. Σᾶς λυπᾶμαι γιά τήν περηφάνεια, ὁπού ἔχετε. Τό πόδι μου ἐδῶ δέν θά ξαναπατήσῃ. Καί ἐάν δέν ἀφήσετε αὐτά τά πράγματα πού κάνετε, τήν αὐθαιρεσία καί ληστεία, θά καταστραφῆτε. Σέ ’κεῖνο τό κλαρί, πού κρεμᾶτε τά σπαθιά σας, θἀρθῇ μιά μέρα πού θά κρεμάσουν οἱ γύφτοι τά μουσικά τους ὄργανα. 
(᾿Ελέχθη στό χωριό ῞Αγιος Δονᾶτος Σουλίου). 
119. Στήν Αὐλῶνα θά γίνῃ χαλασμός. Θά ἔλθουν στρατεύματα νά ἐλευθερώσουν τόν τόπο. 
120. Στό Μπουκορμέ θά χυθῇ πολύ αἷμα. 
121. Σπίτια μεγάλα μή κάμνετε. Λιάσες νά κάμνετε νά μή σᾶς ἔρχωνται μέσα. 
122. Τό ποθούμενο θά γίνῃ στήν τρίτη γενεά. Θά τό ἰδοῦν τά ἐγγόνια σας. 
(᾿Ελέχθη στήν Χειμάρρα. Πράγματι, ὡς γνωστόν ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ἔθνους, ἔλαβε χώρα στήν τρίτη γενεά ἀπό τότε πού εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς αὐτήν τήν Προφητεία). 
123. Τό ποθούμενον θά ἔρθῃ ὅταν θἀρθοῦν δύο Πασχαλιές μαζί. 
(Πράγματι τό 1912 οἱ ἑορτές τοῦ Πάσχα καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ συνέπεσαν καί ἐλευθερώθηκαν πολλά μέρη τῆς βορείου ῾Ελλάδος). 
124. Τά χωριά τοῦ κάμπου θά πάθουν χαλάστρα, ἐνῶ στίς ποδιές τοῦ Κισσάβου θά κοιμηθοῦν σκλάβοι καί θά ξυπνήσουν ἐλεύθεροι. 
(᾿Ελέχθη στήν Λάρισα). 
125. Τό κακό θά ἔρθῃ ἀπό τούς διαβασμένους. 
126. Τά ὅρια τοῦ Ρωμαίικου θἆναι ἡ Βωβοῦσα (ὁ ποταμός ᾿Αῷος). 
(᾿Ελέχθη στήν Παλαιά ῎Αρτα). 
127. Τόν πάπαν νά καταρᾶσθε, διότι αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία. 
128. Τόσα πολλά θά γίνουν, πού οἱ μαννάδες θά γεννήσουν πρόωρα ἀπό τό φόβο τους. 
129. Τό παιδί αὐτό θά προκόψῃ, θά κυβερνήσῃ τήν ῾Ελλάδα καί θά δοξασθῇ. 
(᾿Ελέχθη περί τοῦ ᾿Ιωάννου Κωλέττη τοῦ μετέπειτα Πρωθυπουργοῦ τῆς ῾Ελλάδος). 
130. Τό κακόν θά ἔλθῃ μέχρι τόν Σταυρόν καί δέν θά μπορέσῃ νά πάῃ κάτω. Μή φοβηθῆτε. Μή φύγετε ἀπό τά σπίτια σας. 
(᾿Ελέχθη στήν περιοχήν Πολυνερίου Γρεβενῶν. Πράγματι τό 1940 οἱ ἰταλοί ἔφθασαν μέχρι τήν τοποθεσίαν Σταυρός, ὅπου εἶχε κηρύξει ὁ ῞Αγιος, καί ἐσταμάτησαν). 
131. Τό χωριό σας, ὁ Κλεινοβός, θά βουλιάξῃ. 
(῾Ο Κλεινοβός κατά μαρτυρία τοῦ κ. Σωτηρίου Σκοπελίτη γεννηθέντος τό 1954 στό χωριό Κλεινό, σήμερον Κλεινοβός, ἦταν ἕνα χωριό τοῦ τότε Δήμου Χαλκίδος – Παρασπροποτάμου Τρικάλων, τό ὁποῖο τμηματικά βούλιαξε κατά τήν διετία 1850-1852). 
132. Φτιάνετε σπίτια τορνευτά καί δέν πρόκειται νά κατοικήσετε σ’ αὐτά. 
(Στήν ῎Ασσον τῆς Κεφαλληνίας, εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς αὐτά τά λόγια, ὅταν κάποια ἡμέρα διήρχετο πρό μιᾶς νεοκτίστου οἰκίας. Μετ’ ὀλίγον ὅλοι οἱ ἰδιοκτῆτες ἀπέθανον πλήν μιᾶς μοναχῆς). 
133. ῟Ω εὐλογημένο βουνό, πόσες ψυχές γυναικόπαιδα θά σώσῃς ὅταν ἔλθουν τά χαλεπά χρόνια!
(᾿Ελέχθη στήν Σιάτιστα). 
134. Τό ἔτος 1777 πέρασε ἀπό τά χωριά Πετρούλι, Μελισσουργούς καί πῆγε στά χωριά τῆς ῎Αρτης. Στήν Δαφνωτή ῎Αρτης ἔγινε τό ἑξῆς· ῞Οταν τελείωσε τό κήρυγμά του ὁ πατροΚοσμᾶς τόν πλησίασε ὁ ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ Σκούπα καί τόν προσκάλεσε στό χωριό του γιά νά κηρύξῃ. ῾Ο πατροΚοσμᾶς δέν πῆγε λέγοντάς του· δέν ἔρχομαι διότι δέν θἀρθῇ κανείς στό κήρυγμά μου, ἀφοῦ ὅλοι εἶναι πάνω στίς κερασιές. Πράγματι ὁ ἱερεύς ὅταν ἐπέστρεψε στό χωριό του συνάντησε ὅλους τούς συγχωριανούς του νά μαζεύουν κεράσια.
135. Στή συνέχεια ὁ πατροΚοσμᾶς πῆγε στά Γουργιανά καί προφήτευσε ὅτι τό χωριό αὐτό θά παραμείνῃ γιά πάντα ἕνα μικρό χωριό. «Πάντα θά εἶστε δέκα σπίτια». Πράγματι μέχρι τίς ἡμέρες μας τά Γουργιανά ἔχουν δέκα οἰκογένειες.

Copyright © 2018 evrytanesagioi.gr. All Rights Reserved